Sweet Mother

karanta

Sweet Mother

"Sweet mother" ne waƙa. Yare n "Sweet mother" ne Pijin. Kalman. Sesa, Rocafil JazzPresenting to you,

Yɛn Ara Asaase Nyi - Waƙa Akan

karanta

Yɛn Ara Asaase Nyi - Waƙa Akan

Ƙasa wannan ne ƙasa nmu. Mu biya babba farashi. Kakanninrmunrasarayuwanrsun. Shi yanzu ne alhaki nmu