kasahorow Sua,

First Person Plural Pronoun Hausa "Mu" ::: First Person Plural Pronoun Akan "Yɛ"

Algiers, Conakry da Durban. ::: Algiers, Conakry na Durban.

Algiers ::: Algiers
Na tafin, tafin, tafin. ::: Me kɔ, kɔ, kɔ.
Ke tafi, tafi, tafi. ::: Wo kɔ, kɔ, kɔ.
Ta tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Ya tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Mu tafin, tafin, tafin. ::: Yɛ kɔ, kɔ, kɔ.

Conakry ::: Conakry
Na tafin, tafin, tafin. ::: Me kɔ, kɔ, kɔ.
Ke tafi, tafi, tafi. ::: Wo kɔ, kɔ, kɔ.
Ta tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Ya tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Mu tafin, tafin, tafin. ::: Yɛ kɔ, kɔ, kɔ.

Durban ::: Durban
Na tafin, tafin, tafin. ::: Me kɔ, kɔ, kɔ.
Ke tafi, tafi, tafi. ::: Wo kɔ, kɔ, kɔ.
Ta tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Ya tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Mu tafin, tafin, tafin. ::: Yɛ kɔ, kɔ, kɔ.

Learn something new from the Hausa ::: Akan Dictionary

  1. mu ::: yɛ
  2. ya ::: ɔ
  3. ta ::: ɔ
  4. ke ::: wo
  5. na ::: me

kasahorow Hausa ::: Akan Library

#na #tafi #ke #ta #ya #mu
<< Wanda